تعداد پروژه ها

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter initial=”345″ target=”1000″ size=”small” title=”تعداد پروژه های انجام شده”]
[us_counter initial=”124.8″ target=”126.5″ title=”تعداد پروژه های در حال اجرا”]
[us_counter initial=”0.398″ target=”1.456″ size=”large” title=”تعداد پروژه های سفارشی”]

تعداد پروژه ها

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”345″ title=”تعداد پروژه های انجام شده”]
[us_counter target=”291″ color=”primary” title=”تعداد پروژه های در حال اجرا”]
[us_counter target=”867″ color=”secondary” title=”تعداد پروژه های سفارشی”]

وضعیت پروژه ها

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”26″ color=”primary” title=”پروژه های باقی مانده” prefix=”$”]
[us_counter target=”87″ color=”secondary” title=”پروژه های در حال انجام” suffix=”{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}”]
[us_counter target=”600″ color=”primary” prefix=”>”]
[us_counter target=”241″ color=”secondary” title=”پروژه انجام نشد” suffix=”kg”]