رنگ بندی جذاب

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”grade” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”grade” color=”secondary” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”grade” color=”contrast” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”grade” color=”light” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”grade” style=”circle” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”grade” style=”circle” color=”secondary” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”grade” style=”circle” color=”contrast” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”grade” style=”circle” color=”light” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox]

آیکون های جداب در زفایر

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”assignment_turned_in” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ bg_color=”” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”open_with” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” bg_color=”” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ bg_color=”” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”language” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ bg_color=”” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”polymer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” bg_color=”#00bcd4″ title=”ابزار وردپرس” size=”36px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”settings” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ bg_color=”#009688″ title=”ابزار وردپرس” size=”36px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”question_answer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ bg_color=”#ffd54f” title=”ابزار وردپرس” size=”36px”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”track_changes” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ bg_color=”#455a64″ title=”ابزار وردپرس” size=”36px”][/us_iconbox]

موقعیت جعبه آیکون ها

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”query_builder” title=”روبووردپرس” size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”lock_outline” style=”circle” title=”روبووردپرس” size=”36px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”verified_user” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”wallet_travel” iconpos=”left” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”search” style=”circle” iconpos=”left” title=”ابزار وردپرس” size=”36px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”shopping_cart” iconpos=”left” title=”ابزار وردپرس” size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]

جعبه آیکون های جذاب

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”cake” size=”36px” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ title_size=”20px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”cake” size=”36px” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ title_size=”20px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”cake” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”cake” size=”70px” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”cake” size=”100px” title=”ابزار وردپرس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox]